Main Menu
Pro ?leny
Reklama
Statistiky

Letišt?

 

Sou?adnice letišt?:
17°10'28.297"E 
48°53'8.382"N 
Rozloha letišt?: 
300 x 60m

Pozemek na klubové letišt? jsme koupili na ja?e roku 2000. Bylo to zorané a povlá?ené holé pole. Bohuel se nám pravd?podobn? neuchovala ádná fotografie, ale jestli n?jakou najdeme, vloíme ji sem také. Letišt? se nachází vedle obce Rohatec u Hodonína a je poloeno hned vedle silnice hlavního tahu B?eclav Uherské Hradišt?. M?lo rozlohu 300 x 23m. Fotka je z roku 2001, kde u na letišti za?ala trošku r?st tráva. Letišt? bylo pro malé modely dobré, ale u v?tších model? byl ob?as problém se ší?kou p?i p?istání. Ono se dost špatn? p?istává, kdy máte kolem na poli samou kuku?ici. Také traktoristé z místního drustva ob?as nadávali, e se jim letišt? špatn? objídí p?i úpravách a setí pole. A tak jsme za?ali jednat o pronájmu sousedních pozemk?, abychom m?li více prostoru a zem?d?lské drustvo nemuselo sloit? náš pozemek uprost?ed pole objíd?t.

To se nám poda?ilo a tak má letišt? rozlohu 300 x 63m a vypadalo takto:

Po po?áte?ní eufórii, e máme kone?n? vlastní letišt? a nemusíme se nikde doprošovat, jestli m?eme jít lítat n?kde na pole nebo ne, vyvstala otázka údrby letišt?, vlastn? sekání trávy. A tak jsme za?ali sekat letišt? zap?j?enou lištovou seka?kou mf s p?ídavným za?ízením k hrabání trávy. K tomuto musím poznamenat, e nám v klubu ani jednomu zem?d?lské práce nep?irostli k srdci a podle toho to také vypadalo. Nikomu se po?ádn? necht?lo do takové práce a tak nám tráva na letišti neustále p?er?stala. Dali jsme tedy hlavy dohromady, zjistili finan?ní situaci a zakoupili jsme seka?ku na trávu v podob? malotraktoru. 
Musím ?íct, e dnes se sice dohadujeme znovu, kdo p?jde sekat, ale ne proto, e by se necht?lo nikomu, práv? naopak. Nejv?tší pot?šení z toho mají vdy naši nejmladší ?lenové klubu, kte?í nás na traktor u necht?jí poušt?t.

A dnes, kdy chystáme letišt? na náš slet, vypadá takhle:

JAK SE K NÁM DOSTANETE